Category Archives: اشخاص بازار بزرگ تهران

اشخاص بازار بزرگ تهران را بشناسید.
بازاری که قلب اقتصادی تهران است و نام آوران بسیار دارد.
بازاری قدیمی واقع در مرکز شهر تهران در منطقه ۱۲ شهری تهران.

آدرس بازار

این بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، مصطفی خمینی (سیروس سابق) در شرق، پانزده خرداد (بوذرجمهری سابق) در شمال و خیام در غرب قرار گرفته‌است.
در تقاطع این خیابان‌ها میدان محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته‌اند.

از زمان تاسیس این بازار تا کنون، همیشه قلب اقتصادی تهران بوده و بزرگانی را  در خود پرورش داده است.
در این صفحه ما آنها را به شما معرفی خواهیم کرد.