Tag Archives: بازار بزرگ تهران

بازار تهران

بازار بزرگ تهران بازاری است قدیمی واقع در مرکز شهر و در منطقه ۱۲ شهری تهران.

این بازار در میان خیابان‌های مولوی در جنوب، مصطفی خمینیدر شرق، پانزده خرداد در شمال و خیام در غرب قرار گرفته‌است.
در تقاطع این خیابان‌ها میدان محمدیه، چهارراه مولوی و چهارراه سیروس قرار گرفته‌اند.

میدان پانزده خرداد در بیرون از محدودهٔ بازار و سبزه‌میدان در محدودهٔ بازار قرار گرفته‌است.
از گذرهای اصلی درون بازار می‌توان از گذر لوطی‌صالح نام برد.